088 3131 900

Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only

Algemene voorwaarden

Hoeveel zonne-energie levert uw dak op

 • Voor particulieren

  ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN SOLUNAR B.V.

   

  Inleiding

  SOLUNAR B.V.  en haar deelnemingen drijven een onderneming op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen en de daarmee gerelateerde producten en onderdelen die samen de opwekking van zonnestroom mogelijk maken, zoals montage- en installatiematerialen en omvormers.

   

  Artikel 1         Algemene Voorwaarden

  1.1    De hierna volgende bepalingen gelden als de algemene voorwaarden van SOLUNAR B.V. en haar deelnemingen (de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten tussen enerzijds SOLUNAR B.V. of een van haar deelnemingen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aan te duiden als ‘SOLUNAR’) en anderzijds de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de ‘Consument’) (de ‘Overeenkomst’), voor zover door SOLUNAR en de Consument (de ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

  1.2    SOLUNAR heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. SOLUNAR zal daarbij de redelijke belangen van de Consument in acht nemen. Wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht.

  1.4    Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante producten zoals deze geleverd zullen worden door SOLUNAR aan de Consument waaronder mede begrepen producten voor het opwekken en het eventueel opslaan van zonne-energie. Onder ‘Services’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales en after-sales support, montage, installatie of reparatie van de Producten dan wel producten geleverd door derden aan de Consument.

  1.5    De Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SOLUNAR opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SOLUNAR haar aanbieding baseert.

   

  Artikel 2         Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

  2.1    Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van SOLUNAR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van de Consument verstrekte gegevens

  2.2    De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van SOLUNAR en het voldoen aan eventueel door SOLUNAR gestelde voorwaarden. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SOLUNAR langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

  2.3    SOLUNAR kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien SOLUNAR op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, een bestelling te annuleren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  2.4    Indien sprake is van een Overeenkomst met betrekking tot de koop van Producten die is gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte (artikel 6:230m ev. BW), kan – tenzij het Product reeds is geïnstalleerd bij de Consument – de Consument de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken na de dag waarop de Consument het Product heeft ontvangen. De Consument kan de Overeenkomst in de navolgende gevallen niet ontbinden als dit door SOLUNAR tijdig voor het sluiten van d overeenkomst duidelijk is vermeld: (i) indien de Producten volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet gefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, en (ii) indien het Producten betreffen die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

  2.5    Indien sprake is van een Overeenkomst met betrekking tot Services die is gesloten op afstand of buiten de verkoopruimte (artikel 6:230m ev. BW), kan de Consument de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden (herroepen) tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. SOLUNAR kan niet gehouden worden de Overeenkomst uit te voeren gedurende voornoemde termijn waarbinnen de Overeenkomst kan worden ontbonden. De Consument kan de Overeenkomst niet ontbinden indien de Services volledig zijn uitgevoerd en aan de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en de Consument daarbij heeft verklaard afstand van zijn recht te zullen doen de Overeenkomst te ontbinden.

  2.6    Indien de Consument de Overeenkomst wenst te ontbinden (herroepen) binnen de in artikel 2.4 of artikel 2.5 vermelde termijn van 14 dagen dan kan hij dit binnen die termijn melden door middel van het modelformulier dat als Bijlage I bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd.

  2.7    Indien de Consument de Overeenkomst ontbindt (herroept) als bedoeld in artikel 2.4, komen de kosten van terugzending van de Producten aan SOLUNAR voor rekening van de Consument. Indien SOLUNAR de Producten zelf terughaalt, is SOLUNAR gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan de Consument.

  2.7    Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen Overeenkomst is eerst van kracht nadat SOLUNAR deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

  2.8    De door SOLUNAR vermeldde termijnen betreffen geen fatale termijnen. Indien SOLUNAR de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren zal zij de Consument daarvan op de hoogte brengen en aangeven op welke termijn ze denkt de Overeenkomst te zullen uitvoeren. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

  2.9    Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Services worden met zorg gedaan, doch SOLUNAR garandeert niet, dat zich ter zake geen (kleine) afwijkingen kunnen voordoen. Door SOLUNAR of door de leveranciers van SOLUNAR verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten SOLUNAR niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

  2.10  Indien SOLUNAR niet in staat is om een Product te leveren van een bepaald merk of producent zoals in de Overeenkomst vermeld, is SOLUNAR gerechtigd om een Product van gelijke kwaliteit van een ander merk of producent te leveren.

   

  Artikel 3         Prijzen

  3.1    De genoemde prijzen van Producten en Services luiden in euro’s en zijn inclusief BTW. SOLUNAR is steeds gerechtigd bijkomende kosten in rekening te brengen bij de Consument, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De kosten van transport naar het door de Consument opgegeven adres komen voor rekening van SOLUNAR tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3.2    Na totstandkoming van een Overeenkomst is SOLUNAR gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op douanetarieven, belastingen, wijzigingen in de monetaire verhoudingen en andere gevallen van wettelijke wijzigingen die prijsverhogend werken.

  3.4    Facturering van gewerkte uren zal plaatsvinden op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de bij SOLUNAR geldende tarieven, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  3.5    Indien SOLUNAR meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen, waardoor meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal SOLUNAR dit meerwerk afzonderlijk factureren.

   

  Artikel 4         Levering en risico

  4.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door SOLUNAR op de door de Consument aangegeven locatie. Het risico van de Producten komt voor rekening van de Consument vanaf het moment van aflevering van de Producten.

  4.3    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde Producten uiterlijk 6 (zes) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst moeten zijn afgeroepen door de Consument, bij gebreke waarvan SOLUNAR gerechtigd is de nog niet afgeroepen Producten ineens aan de Consument te leveren dan wel de kosten van de opslag aan de Consument door te belasten.

  4.4    SOLUNAR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Consument in gedeelten te leveren.

  4.5    De Consument is verplicht om SOLUNAR in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt SOLUNAR de bestelde Producten ten hoogste gedurende 1 (één) maand in het magazijn van SOLUNAR of elders. Hiervoor is de Consument aan SOLUNAR voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft SOLUNAR het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade met de Consument te verrekenen.

   

  Artikel 5         Betaling

  5.1    Betaling door de Consument dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

  5.2    Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  5.3    De Consument heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

  5.4    Betalingen door de Consument strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  5.5    Indien de Consument niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die SOLUNAR op de Consument heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Consument – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke rente conform art. 6:119 BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Consument.

  5.6    Indien de Consument met de betaling jegens SOLUNAR in gebreke is, heeft SOLUNAR het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door SOLUNAR.

  5.7    Betaling door de Consument dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

   

  Artikel 6         Reclame

  6.1    De Consument controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Producten in goede staat verkeren en/of voldaan is aan de Overeenkomst. Op verzoek van SOLUNAR zal de Consument na installatie van het Product een document van oplevering ondertekenen.

  6.2    De Consument reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

  6.3    Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering daarvan te geschieden, welke bij overschrijding van die termijn elke aanspraak tegen SOLUNAR ter zake van die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt door de Consument voor ontvangst en akkoord getekend.

  6.4    Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Consument ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Consument recht op verrekening.

  6.5    Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal SOLUNAR de (onderdelen van de) Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Consument vergoeden, zulks ter keuze van SOLUNAR. In geval van vervanging worden de door SOLUNAR vervangen (onderdelen van) Producten eigendom van SOLUNAR.

  6.6    Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade alsmede een eventueel verlies in opbrengst van energie, is SOLUNAR niet aansprakelijk en op grond daarvan is SOLUNAR niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

   

  Artikel 7         Retournering

  7.1    Onverminderd de rechten van de Consument als bedoeld in artikel 2, mogen de door SOLUNAR geleverde en door de Consument in ontvangst genomen Producten uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLUNAR en onder de door SOLUNAR te stellen voorwaarden aan SOLUNAR worden geretourneerd.

  7.2    SOLUNAR heeft het recht de Producten die ter beoordeling of ter reparatie aan haar zijn toegezonden en die na verloop van 3 (drie) maanden na het beoordelingscommentaar dan wel de reparatie niet door de Consument zijn teruggenomen aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Consument te verrekenen.

  7.3    De kosten van retournering van de door SOLUNAR aan de Consument geleverde Producten, komen ten laste van de Consument, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van SOLUNAR komen.

   

  Artikel 8         Eigendomsvoorbehoud

  8.1    SOLUNAR behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Consument geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Consument ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

  8.2    De Consument is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

  8.3    De Consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SOLUNAR te bewaren.

  8.4    Indien de Consument uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die SOLUNAR voor zichzelf doet vormen en houdt de Consument deze voor SOLUNAR, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

  8.5    De Consument verplicht zich hierbij tegenover SOLUNAR om de Producten tegen de risico´s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

   

  Artikel 9         Garantie

  9.1    Indien SOLUNAR de Producten niet zelf heeft geproduceerd, verstrekt SOLUNAR enkel een garantie aan de Consument indien en voor zover zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van haar toeleveranciers (fabrieksgarantie). Indien SOLUNAR de Producten zelf heeft vervaardigd, versterkt zij – tenzij expliciet anders overeengekomen – een garantie voor de duur van (1) één jaar.

  9.2    De garantie vervalt indien de Consument reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht of doet verrichten.

  9.3    De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

  – ondeskundige behandeling;

  – ondeskundige toepassing;

  – het nalaten van deugdelijk onderhoud;
  – het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.

   

  Artikel 10       Aansprakelijkheid

  10.1  SOLUNAR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Consument of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst en verlies in opbrengst van energie), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van SOLUNAR.

  10.2  Mocht SOLUNAR evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van SOLUNAR gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van SOLUNAR in het betreffende geval uitkeert. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de factuurwaarde zoals vermeld in de Overeenkomst.

  10.3  SOLUNAR is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in producten die SOLUNAR afneemt bij derden en welke SOLUNAR vervolgens levert aan de Consument. Enkel in het geval en voor zover SOLUNAR in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij de Consument al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen met betrekking tot dergelijke schade.

  10.4  SOLUNAR is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die de Producten wederverkoopt of distribueert.

  10.5  In het geval dat de Consument een vordering met betrekking tot dit artikel 10 meent te hebben, zal de Consument dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 (één) maand nadat de Consument kennis heeft genomen van het feit dat naar zijn mening leidt tot aansprakelijkheid van SOLUNAR, schriftelijk kenbaar maken aan SOLUNAR, bij gebreke waarvan de Consument haar recht om de vordering in te dienen, zal hebben verwerkt.

   

  Artikel 11       Overmacht

  11.1  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SOLUNAR onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website of andere technische storingen bij SOLUNAR, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 1 (één) of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

  11.2  Ingeval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel 11, is SOLUNAR naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden zonder dat SOLUNAR gehouden is tot enige schadevergoeding.Indien de Consument SOLUNAR daartoe schriftelijk aanmaant, is SOLUNAR gehouden zich binnen 15 (vijftien) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

   

  Artikel 12       Beëindiging

  12.1  De Overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door SOLUNAR, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  1. zodra de Consument failliet is verklaard, ten aanzien van hem surseance van betaling is aangevraagd, of hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is of hij een akkoord met zijn schuldeisers heeft voorgesteld of getroffen;
  2. overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden;

  12.2  Bij het einde van de Overeenkomst worden alle vorderingen van SOLUNAR op de Consument onmiddellijk opeisbaar.

  12.3  In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden zullen bedragen die SOLUNAR heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de Overeenkomst geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

   

  Artikel 13       Vrijwaring

  13.1  De Consument vrijwaart SOLUNAR, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met aan de Consument geleverde Producten en/of verleende Services.

   

  Artikel 14       Cessie

  14.1  Het is de Consument niet toegestaan rechten of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

   

  Artikel 15       Conversiebepaling

  15.1  Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de Overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

   

  Artikel 16       Forumkeuze 

  16.1  Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  16.2  Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

   

 • Voor bedrijven

  ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT SOLUNAR B.V.

   

  Inleiding

  SOLUNAR B.V. en haar deelnemingen drijven een onderneming op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen en de daarmee gerelateerde producten en onderdelen die samen de opwekking van zonnestroom mogelijk maken, zoals montage- en installatiematerialen en omvormers.

   

  Artikel 1         Algemene Voorwaarden

  • De hierna volgende bepalingen gelden als de algemene voorwaarden van SOLUNAR B.V. en haar deelnemingen (de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten tussen enerzijds SOLUNAR B.V. of een van haar deelnemingen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aan te duiden als ‘SOLUNAR’) en anderzijds de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de ‘Koper’) (de ‘Overeenkomst’), voor zover door SOLUNAR en de Koper (de ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
  • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de Koper worden gebruikt of waarnaar door de Koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wijst SOLUNAR uitdrukkelijk van de hand.

  1.3    SOLUNAR heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. SOLUNAR zal daarbij de redelijke belangen van de Koper in acht nemen. Wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht.

  1.4    Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante producten zoals deze geleverd zullen worden door SOLUNAR aan de Koper waaronder mede begrepen producten voor het opwekken en het eventueel opslaan van zonne-energie. Onder ‘Services’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales en after-sales support, montage, installatie of reparatie van de Producten dan wel producten geleverd door derden aan de Koper.

  1.5    De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SOLUNAR opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SOLUNAR haar aanbieding baseert.

   

  Artikel 2         Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

  2.1    Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van SOLUNAR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van de Koper verstrekte gegevens

  2.2    De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van SOLUNAR en het voldoen aan eventueel door SOLUNAR gestelde voorwaarden. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SOLUNAR langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

  2.3    SOLUNAR kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SOLUNAR op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, een bestelling te annuleren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  2.4    Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen Overeenkomst is eerst van kracht nadat SOLUNAR deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

  2.5    De door SOLUNAR vermeldde termijnen betreffen geen fatale termijnen. Indien SOLUNAR de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren zal zij de Koper daarvan op de hoogte brengen en aangeven op welke termijn ze denkt de Overeenkomst te zullen uitvoeren. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

  2.6    Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Services worden met zorg gedaan, doch SOLUNAR garandeert niet, dat zich ter zake geen (kleine) afwijkingen kunnen voordoen. Door SOLUNAR of door de leveranciers van SOLUNAR verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten SOLUNAR niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

  2.7    Indien SOLUNAR niet in staat is om een Product te leveren van een bepaald merk of producent zoals in de Overeenkomst vermeld, is SOLUNAR gerechtigd om een Product van gelijke kwaliteit van een ander merk of producent te leveren.

   

  Artikel 3         Prijzen

  3.1    De genoemde prijzen van Producten en Services luiden in euro’s en zijn exclusief BTW. SOLUNAR is steeds gerechtigd bijkomende kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De kosten van transport naar het door de Koper opgegeven adres komen voor rekening van SOLUNAR tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3.2    Na totstandkoming van een Overeenkomst is SOLUNAR gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op douanetarieven, belastingen, wijzigingen in de monetaire verhoudingen en andere gevallen van wettelijke wijzigingen die prijsverhogend werken.

  3.3    Na totstandkoming van een Overeenkomst is SOLUNAR gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederen- en/of grondstofprijzen, lonen of sociale lasten en door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen die prijsverhogend werken. De Koper heeft alsdan het recht de Overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 (vijf) dagen, nadat SOLUNAR de Koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Koper heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

  3.5    Facturering van gewerkte uren zal plaatsvinden op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de bij SOLUNAR geldende tarieven, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  3.6    Indien SOLUNAR meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen, waardoor meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal SOLUNAR dit meerwerk afzonderlijk factureren.

   

  Artikel 4         Levering en risico

  4.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door SOLUNAR op de door de Koper aangegeven locatie. Het risico van de Producten komt voor rekening van de Koper vanaf het moment van aflevering van de Producten.

  4.2    Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Partijen overeenkomen dat de Koper of een derde partij voor het transport zorgt. Het risico en de kosten van het transport rusten in dat geval op de Koper.

  4.3    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde Producten uiterlijk 6 (zes) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst moeten zijn afgeroepen door de Koper, bij gebreke waarvan SOLUNAR gerechtigd is de nog niet afgeroepen Producten ineens aan de Koper te leveren dan wel de kosten van de opslag aan de Koper door te belasten.

  4.4    SOLUNAR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Koper in gedeelten te leveren.

  4.5    De Koper is verplicht om SOLUNAR in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt SOLUNAR de bestelde Producten ten hoogste gedurende 1 (één) maand in het magazijn van SOLUNAR of elders. Hiervoor is de Koper aan SOLUNAR voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft SOLUNAR het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade met de Koper te verrekenen.

   

  Artikel 5         Betaling

  5.1    Betaling door de Koper dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

  5.2    Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  5.3    Koper heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

  5.4    Betalingen door de Koper strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  5.5    Indien de Koper niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die SOLUNAR op de Koper heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Koper – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Koper.

  5.6    Indien de Koper met de betaling jegens SOLUNAR in gebreke is, heeft SOLUNAR het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door SOLUNAR.

  5.7    Betaling door de Koper dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

   

  Artikel 6         Reclame

  6.1    De Koper controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Producten in goede staat verkeren en/of voldaan is aan de Overeenkomst. Op verzoek van SOLUNAR zal de Koper na installatie van het Product een document van oplevering ondertekenen.

  6.2    De Koper reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

  6.3    Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering daarvan te geschieden, welke bij overschrijding van die termijn elke aanspraak tegen SOLUNAR ter zake van die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt door de Koper voor ontvangst en akkoord getekend.

  6.4    Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Koper recht op verrekening.

  6.5    Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal SOLUNAR de (onderdelen van de) Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Koper vergoeden, zulks ter keuze van SOLUNAR. In geval van vervanging worden de door SOLUNAR vervangen (onderdelen van) Producten eigendom van SOLUNAR.

  6.6    Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade alsmede een eventueel verlies in opbrengst van energie, is SOLUNAR niet aansprakelijk en op grond daarvan is SOLUNAR niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

   

  Artikel 7         Retournering

  7.1    Door SOLUNAR geleverde en door de Koper in ontvangst genomen Producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLUNAR en onder de door SOLUNAR te stellen voorwaarden aan SOLUNAR worden geretourneerd.

  7.2    SOLUNAR heeft het recht de Producten die ter beoordeling of ter reparatie aan haar zijn toegezonden en die na verloop van 3 (drie) maanden na het beoordelingscommentaar dan wel de reparatie niet door de Koper zijn teruggenomen aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Koper te verrekenen.

  7.3    De kosten van retournering van de door SOLUNAR aan de Koper geleverde Producten, komen ten laste van de Koper, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van SOLUNAR komen.

   

  Artikel 8         Eigendomsvoorbehoud

  8.1    SOLUNAR behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Koper geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Koper ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

  8.2    De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

  8.3    De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SOLUNAR te bewaren.

  8.4    Indien de Koper uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die SOLUNAR voor zichzelf doet vormen en houdt de Koper deze voor SOLUNAR, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

  8.5    De Koper verplicht zich hierbij tegenover SOLUNAR om de Producten tegen de risico’s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

   

  Artikel 9         Garantie

  9.1    Indien SOLUNAR de Producten niet zelf heeft geproduceerd, verstrekt SOLUNAR enkel een garantie aan de Koper indien en voor zover zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van haar toeleveranciers (fabrieksgarantie). Indien SOLUNAR de Producten zelf heeft vervaardigd, versterkt zij – tenzij expliciet anders overeengekomen – een garantie voor de duur van (1) één jaar.

  9.2    De garantie vervalt indien de Koper reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht of doet verrichten.

  9.3    De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

  – ondeskundige behandeling;

  – ondeskundige toepassing;

  – het nalaten van deugdelijk onderhoud;
  – het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.

   

  Artikel 10       Aansprakelijkheid

  10.1  SOLUNAR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Koper of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst en verlies in opbrengst van energie), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van SOLUNAR.

  10.2  Mocht SOLUNAR evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van SOLUNAR gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van SOLUNAR in het betreffende geval uitkeert. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de factuurwaarde zoals vermeld in de Overeenkomst.

  10.3  SOLUNAR is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in producten die SOLUNAR afneemt bij derden en welke SOLUNAR vervolgens levert aan de Koper. Enkel in het geval en voor zover SOLUNAR in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij de Koper al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen met betrekking tot dergelijke schade.

  10.4  SOLUNAR is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die de Producten wederverkoopt of distribueert.

  10.5  In het geval dat de Koper een vordering met betrekking tot dit artikel 10 meent te hebben, zal de Koper dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 (één) maand nadat de Koper kennis heeft genomen van het feit dat naar zijn mening leidt tot aansprakelijkheid van SOLUNAR, schriftelijk kenbaar maken aan SOLUNAR, bij gebreke waarvan de Koper haar recht om de vordering in te dienen, zal hebben verwerkt.

   

  Artikel 11       Overmacht

  11.1  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SOLUNAR onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website of andere technische storingen bij SOLUNAR, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 1 (één) of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

  11.2  Ingeval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel 11, is SOLUNAR naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden zonder dat SOLUNAR gehouden is tot enige schadevergoeding.Indien de Koper SOLUNAR daartoe schriftelijk aanmaant, is SOLUNAR gehouden zich binnen 15 (vijftien) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

   

  Artikel 12       Beëindiging

  12.1  De Overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door SOLUNAR, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  1. zodra de Koper failliet is verklaard, ten aanzien van hem surseance van betaling is aangevraagd, een crediteurenakkoord, een sanerings- of surseanceverzoek of enig daarop gelijkend rechtsfiguur naar vreemd recht;
  2. overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

  12.2  Bij het einde van de Overeenkomst worden alle vorderingen van SOLUNAR op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

  12.3  In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden zullen bedragen die SOLUNAR heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de Overeenkomst geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

   

  Artikel 13       Vrijwaring

  13.1  De Koper vrijwaart SOLUNAR, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met aan de Koper geleverde Producten en/of verleende Services.

   

  Artikel 14       Zekerheidsstelling

  14.1  De Koper is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Koper bestelde Producten bij vooruitbetaling aan SOLUNAR te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door SOLUNAR geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door SOLUNAR gewenste vorm.

  14.2  Zolang de Koper niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van SOLUNAR, al hetgeen de Koper aan SOLUNAR uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is SOLUNAR gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

   

  Artikel 15       Cessie

  15.1  Het is de Koper niet toegestaan rechten of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

   

  Artikel 16       Anti-ronselbeding

  16.1  Het is de Koper niet toegestaan werknemers van SOLUNAR in dienst te nemen of rechtstreeks te benaderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLUNAR. Bij overtreding van het in dit artikel 18 bepaalde is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete aan SOLUNAR verschuldigd van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

  16.2  Vorenbedoeld beding eindigt 1 (één) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Partijen.

   

  Artikel 17       Conversiebepaling

  17.1  Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de Overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

   

  Artikel 18       Forumkeuze 

  18.1  Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  18.2  Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

  18.3  Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen.

   

   

 • Voor woningcoorporaties

  ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT SOLUNAR B.V.

   

  Inleiding

  SOLUNAR B.V. en haar deelnemingen drijven een onderneming op het gebied van de verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen en de daarmee gerelateerde producten en onderdelen die samen de opwekking van zonnestroom mogelijk maken, zoals montage- en installatiematerialen en omvormers.

   

  Artikel 1         Algemene Voorwaarden

  • De hierna volgende bepalingen gelden als de algemene voorwaarden van SOLUNAR B.V. en haar deelnemingen (de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten tussen enerzijds SOLUNAR B.V. of een van haar deelnemingen (hierna gezamenlijk en ieder voor zich aan te duiden als ‘SOLUNAR’) en anderzijds de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de ‘Koper’) (de ‘Overeenkomst’), voor zover door SOLUNAR en de Koper (de ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
  • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de Koper worden gebruikt of waarnaar door de Koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wijst SOLUNAR uitdrukkelijk van de hand.

  1.3    SOLUNAR heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. SOLUNAR zal daarbij de redelijke belangen van de Koper in acht nemen. Wijzigingen worden 1 (één) maand na bekendmaking van kracht.

  1.4    Onder ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de producten en aanverwante producten zoals deze geleverd zullen worden door SOLUNAR aan de Koper waaronder mede begrepen producten voor het opwekken en het eventueel opslaan van zonne-energie. Onder ‘Services’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: advies, sales en after-sales support, montage, installatie of reparatie van de Producten dan wel producten geleverd door derden aan de Koper.

  1.5    De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SOLUNAR opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SOLUNAR haar aanbieding baseert.

   

  Artikel 2         Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

  2.1    Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van SOLUNAR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van de Koper verstrekte gegevens

  2.2    De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van SOLUNAR en het voldoen aan eventueel door SOLUNAR gestelde voorwaarden. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SOLUNAR langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

  2.3    SOLUNAR kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SOLUNAR op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, een bestelling te annuleren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  2.4    Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen Overeenkomst is eerst van kracht nadat SOLUNAR deze aanvulling of wijziging heeft bevestigd.

  2.5    De door SOLUNAR vermeldde termijnen betreffen geen fatale termijnen. Indien SOLUNAR de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn kan uitvoeren zal zij de Koper daarvan op de hoogte brengen en aangeven op welke termijn ze denkt de Overeenkomst te zullen uitvoeren. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

  2.6    Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Services worden met zorg gedaan, doch SOLUNAR garandeert niet, dat zich ter zake geen (kleine) afwijkingen kunnen voordoen. Door SOLUNAR of door de leveranciers van SOLUNAR verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten SOLUNAR niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

  2.7    Indien SOLUNAR niet in staat is om een Product te leveren van een bepaald merk of producent zoals in de Overeenkomst vermeld, is SOLUNAR gerechtigd om een Product van gelijke kwaliteit van een ander merk of producent te leveren.

   

  Artikel 3         Prijzen

  3.1    De genoemde prijzen van Producten en Services luiden in euro’s en zijn exclusief BTW. SOLUNAR is steeds gerechtigd bijkomende kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De kosten van transport naar het door de Koper opgegeven adres komen voor rekening van SOLUNAR tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3.2    Na totstandkoming van een Overeenkomst is SOLUNAR gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op douanetarieven, belastingen, wijzigingen in de monetaire verhoudingen en andere gevallen van wettelijke wijzigingen die prijsverhogend werken.

  3.3    Na totstandkoming van een Overeenkomst is SOLUNAR gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, goederen- en/of grondstofprijzen, lonen of sociale lasten en door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen die prijsverhogend werken. De Koper heeft alsdan het recht de Overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 (vijf) dagen, nadat SOLUNAR de Koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Koper heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

  3.5    Facturering van gewerkte uren zal plaatsvinden op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de bij SOLUNAR geldende tarieven, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  3.6    Indien SOLUNAR meerwerk dient te verrichten, waaronder verstaan wordt alle wijzigingen/aanvullingen op de Overeenkomst tussen Partijen, waardoor meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan overeengekomen is tussen Partijen, dan zal SOLUNAR dit meerwerk afzonderlijk factureren.

   

  Artikel 4         Levering en risico

  4.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door SOLUNAR op de door de Koper aangegeven locatie. Het risico van de Producten komt voor rekening van de Koper vanaf het moment van aflevering van de Producten.

  4.2    Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Partijen overeenkomen dat de Koper of een derde partij voor het transport zorgt. Het risico en de kosten van het transport rusten in dat geval op de Koper.

  4.3    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde Producten uiterlijk 6 (zes) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst moeten zijn afgeroepen door de Koper, bij gebreke waarvan SOLUNAR gerechtigd is de nog niet afgeroepen Producten ineens aan de Koper te leveren dan wel de kosten van de opslag aan de Koper door te belasten.

  4.4    SOLUNAR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Koper in gedeelten te leveren.

  4.5    De Koper is verplicht om SOLUNAR in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde Producten te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt SOLUNAR de bestelde Producten ten hoogste gedurende 1 (één) maand in het magazijn van SOLUNAR of elders. Hiervoor is de Koper aan SOLUNAR voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag. Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft SOLUNAR het recht de bestelde Producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade met de Koper te verrekenen.

   

  Artikel 5         Betaling

  5.1    Betaling door de Koper dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

  5.2    Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  5.3    Koper heeft niet het recht om de betaling op te schorten.

  5.4    Betalingen door de Koper strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  5.5    Indien de Koper niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die SOLUNAR op de Koper heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Koper – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – de wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Koper.

  5.6    Indien de Koper met de betaling jegens SOLUNAR in gebreke is, heeft SOLUNAR het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door SOLUNAR.

  5.7    Betaling door de Koper dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

   

  Artikel 6         Reclame

  6.1    De Koper controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Producten in goede staat verkeren en/of voldaan is aan de Overeenkomst. Op verzoek van SOLUNAR zal de Koper na installatie van het Product een document van oplevering ondertekenen.

  6.2    De Koper reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

  6.3    Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering daarvan te geschieden, welke bij overschrijding van die termijn elke aanspraak tegen SOLUNAR ter zake van die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde Producten wordt door de Koper voor ontvangst en akkoord getekend.

  6.4    Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Koper recht op verrekening.

  6.5    Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal SOLUNAR de (onderdelen van de) Producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Koper vergoeden, zulks ter keuze van SOLUNAR. In geval van vervanging worden de door SOLUNAR vervangen (onderdelen van) Producten eigendom van SOLUNAR.

  6.6    Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade alsmede een eventueel verlies in opbrengst van energie, is SOLUNAR niet aansprakelijk en op grond daarvan is SOLUNAR niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

   

  Artikel 7         Retournering

  7.1    Door SOLUNAR geleverde en door de Koper in ontvangst genomen Producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLUNAR en onder de door SOLUNAR te stellen voorwaarden aan SOLUNAR worden geretourneerd.

  7.2    SOLUNAR heeft het recht de Producten die ter beoordeling of ter reparatie aan haar zijn toegezonden en die na verloop van 3 (drie) maanden na het beoordelingscommentaar dan wel de reparatie niet door de Koper zijn teruggenomen aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Koper te verrekenen.

  7.3    De kosten van retournering van de door SOLUNAR aan de Koper geleverde Producten, komen ten laste van de Koper, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 6 en artikel 9 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van SOLUNAR komen.

   

  Artikel 8         Eigendomsvoorbehoud

  8.1    SOLUNAR behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Koper geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Koper ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

  8.2    De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

  8.3    De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SOLUNAR te bewaren.

  8.4    Indien de Koper uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die SOLUNAR voor zichzelf doet vormen en houdt de Koper deze voor SOLUNAR, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

  8.5    De Koper verplicht zich hierbij tegenover SOLUNAR om de Producten tegen de risico’s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

   

  Artikel 9         Garantie

  9.1    Indien SOLUNAR de Producten niet zelf heeft geproduceerd, verstrekt SOLUNAR enkel een garantie aan de Koper indien en voor zover zij op de betreffende Producten garantie heeft verkregen van haar toeleveranciers (fabrieksgarantie). Indien SOLUNAR de Producten zelf heeft vervaardigd, versterkt zij – tenzij expliciet anders overeengekomen – een garantie voor de duur van (1) één jaar.

  9.2    De garantie vervalt indien de Koper reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten verricht of doet verrichten.

  9.3    De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:

  – ondeskundige behandeling;

  – ondeskundige toepassing;

  – het nalaten van deugdelijk onderhoud;
  – het gebruik van de geleverde Producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die Producten vallen.

   

  Artikel 10       Aansprakelijkheid

  10.1  SOLUNAR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Koper of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst en verlies in opbrengst van energie), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten en/of Services, behoudens opzet of grove nalatigheid van SOLUNAR.

  10.2  Mocht SOLUNAR evenwel aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van SOLUNAR gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar van SOLUNAR in het betreffende geval uitkeert. In het geval dat die verzekeraar niet tot uitkering van enig bedrag overgaat, dan zal de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de factuurwaarde zoals vermeld in de Overeenkomst.

  10.3  SOLUNAR is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in producten die SOLUNAR afneemt bij derden en welke SOLUNAR vervolgens levert aan de Koper. Enkel in het geval en voor zover SOLUNAR in staat is dergelijke schade te verhalen op die derde partij, zal zij de Koper al dan niet gedeeltelijk tegemoet kunnen komen met betrekking tot dergelijke schade.

  10.4  SOLUNAR is niet aansprakelijk voor informatie verschaft door derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, wederverkopers, retailers en/of een andere derde partij die de Producten wederverkoopt of distribueert.

  10.5  In het geval dat de Koper een vordering met betrekking tot dit artikel 10 meent te hebben, zal de Koper dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 (één) maand nadat de Koper kennis heeft genomen van het feit dat naar zijn mening leidt tot aansprakelijkheid van SOLUNAR, schriftelijk kenbaar maken aan SOLUNAR, bij gebreke waarvan de Koper haar recht om de vordering in te dienen, zal hebben verwerkt.

   

  Artikel 11       Overmacht

  11.1  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SOLUNAR onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website of andere technische storingen bij SOLUNAR, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 1 (één) of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

  11.2  Ingeval van overmacht zoals bedoeld in dit artikel 11, is SOLUNAR naar haar keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de overmachtsituatie te verlengen, hetzij de Overeenkomst te ontbinden zonder dat SOLUNAR gehouden is tot enige schadevergoeding.Indien de Koper SOLUNAR daartoe schriftelijk aanmaant, is SOLUNAR gehouden zich binnen 15 (vijftien) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

   

  Artikel 12       Beëindiging

  12.1  De Overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door SOLUNAR, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  1. zodra de Koper failliet is verklaard, ten aanzien van hem surseance van betaling is aangevraagd, een crediteurenakkoord, een sanerings- of surseanceverzoek of enig daarop gelijkend rechtsfiguur naar vreemd recht;
  2. overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

  12.2  Bij het einde van de Overeenkomst worden alle vorderingen van SOLUNAR op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

  12.3  In het geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden zullen bedragen die SOLUNAR heeft gefactureerd voorafgaand aan de ontbinding in verband met al geleverde prestaties in de uitvoering van de Overeenkomst geheel blijven bestaan en worden deze bij ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

   

  Artikel 13       Vrijwaring

  13.1  De Koper vrijwaart SOLUNAR, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met aan de Koper geleverde Producten en/of verleende Services.

   

  Artikel 14       Zekerheidsstelling

  14.1  De Koper is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Koper bestelde Producten bij vooruitbetaling aan SOLUNAR te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door SOLUNAR geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door SOLUNAR gewenste vorm.

  14.2  Zolang de Koper niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van SOLUNAR, al hetgeen de Koper aan SOLUNAR uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is SOLUNAR gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

   

  Artikel 15       Cessie

  15.1  Het is de Koper niet toegestaan rechten of vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

   

  Artikel 16       Anti-ronselbeding

  16.1  Het is de Koper niet toegestaan werknemers van SOLUNAR in dienst te nemen of rechtstreeks te benaderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLUNAR. Bij overtreding van het in dit artikel 18 bepaalde is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete aan SOLUNAR verschuldigd van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

  16.2  Vorenbedoeld beding eindigt 1 (één) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Partijen.

   

  Artikel 17       Conversiebepaling

  17.1  Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de Overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

   

  Artikel 18       Forumkeuze 

  18.1  Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  18.2  Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

  18.3  Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen.